Jednotlivec, rodina a spoločnosť


„Pozitívne zmeny nastanú len vtedy, keď si uvedomíme, kam sme to dospeli, spojíme sily a začneme robiť veci inak. Lenže všetci hovoria, že začať treba od seba, ale nikto to nerobí.“

žiačka ZŠ, Lozorno

Trendy

Rodí sa menej detí a ľudia sa dožívajú vyššieho veku. Populácia starne.
Mnoho ľudí žije samostatne alebo v neformálnych zväzkoch. Takmer polovica detí sa rodí mimo manželstva.
Čoraz menej ľudí sa zakorení iba na jednom mieste, priľne iba k jednej skupine. Hodnoty a životný štýl sú premenlivé.
Spoločnosť je rozmanitejšia, čelí hrozbe atomizácie a prehlbovania ekonomických rozdielov medzi jednotlivými sociálnymi skupinami.

Výzvy

Ako ovplyvní predlžovanie dĺžky života vzťahy medzi rôznymi generáciami?
Akým spôsobom sa budú zlaďovať individuálne, rodinné, komunitné a celospoločenské záujmy, potreby a priority?
Ako sa populačným zmenám prispôsobí vzdelávanie a ďalšie verejné služby?Predstavte si BUDÚCNOSŤ, v ktorej základnou hodnotou bude: Predstavte si BUDÚCNOSŤ, v ktorej základnou hodnotou bude: Predstavte si BUDÚCNOSŤ, v ktorej základnou hodnotou bude:
Sloboda a osobná zodpovednosť. Súdržnosť a príslušnosť ku skupine. Rovnosť a kolektívne blaho.
Ľudia sa v prvom rade spoliehajú sami na seba, individualizmus je široko akceptovanou hodnotou. Ľudia tvoria neformálne spoločenstvá a podieľajú sa na organizácii vlastných komunít, ktoré sa snažia byť sebestačné. Ľudia sa považujú za súčasť celej spoločnosti , v oprávnených prípadoch sú zvyknutí uprednostňovať záujmy celku pred svojimi vlastnými.
Úspech jednotlivca závisí od jeho vlastných schopností, usilovnosti a ambícií. Spoločnosť napreduje vďaka súťaži, ktorej dominujú výnimoční jednotlivci. Spoločnosť držia pokope nové vízie, o ktorých tí najlepší dokázali presvedčiť ostatných. Ľudia žijú v domácnostiach, ktoré dostávajú podporu komunity aj štátu. Spoločnosť napreduje vďaka súťaži medzi komunitami a drží ju pokope hľadanie rovnováhy medzi jednotlivými skupinami. Spoločnosť napreduje vďaka širokej participácii a spolupráci ľudí na vopred vytýčených cieľoch. Spoločnosť drží pokope oddanosť jednotlivcov kolektívnym záujmom.
Úspešní jednotlivci poskytujú pomoc a podporu členom rodiny naprieč generáciami. Deti prichádzajú na svet počas plného pracovného nasadenia rodičov, výchova a vzdelávanie detí je v rukách súkromných poskytovateľov alebo širšej rodiny, ktorá prevzala veľkú časť zodpovednosti. Základnou jednotkou spoločnosti je domácnosť, ktorá môže, no nemusí byť totožná s rodinou. Domácnosť je prijímateľom základných služieb štátu, no väčšinu zdrojov získava od komunity, do ktorej patrí. Existuje široká ponuka verejných služieb, ktoré štát buď priamo poskytuje alebo nepriamo financuje. Súkromne iniciatívy fungujú ako doplnok k všeobecne dostupnému štandardu a ich poskytovanie štát reguluje.
V oblasti vzdelávania štát vyžaduje absolvovanie iba minimálneho spoločného základu. Existuje „nekonečná“ rozmanitosť vzdelávacích ciest, o ktoré je spoločný základ obohatený. Podporuje sa rodičovstvo „voľného výbehu“, deti sú veľmi skoro vedené k samostatnosti a odmalička preberajú čoraz väčší diel zodpovednosti. Po splnení minimálneho základu je vzdelávacia dráha človeka plne v jeho rukách. Povinné vzdelávanie sa skrátilo a poskytuje sa priamo v komunitách, no spravidla iba do obdobia ranej puberty. Formálne uznanie dospelosti sa naproti tomu posunulo na neskôr, kvôli potrebe upevniť si sieť vzťahov, v ktorých človek bude v živote fungovať. Existuje systém mentorov a sieť vrstovníckych skupín, ktoré umožňujú ďalej sa vzdelávať aj pracovne sa uplatniť. Kvalitné a variabilné povinné vzdelávanie sa poskytuje až do dospelosti, jeho základom je výchova k aktívnemu občianstvu. Občania sa aktívne zapájajú do demokratických procesov na miestnej aj celoštátnej úrovni a od svojich zástupcov vyžadujú presadzovanie dlhodobých celospoločenských záujmov. Podporuje sa sociálna a priestorová mobilita.
Vzdelávanie nad rámec minimálneho štandardu je otázkou ponuky a dopytu a v rôznych formách ho ponúkajú prevažne komerčné subjekty. Štátne inštitúcie ďalej vzdelávajú iba tých, ktorí si nemôžu dovoliť nič iné. Učenie sa je v prvom rade celoživotnou investíciou a individuálnou zodpovednosťou každého občana. O jeho rozsahu a zameraní si vo veľkej miere rozhoduje každý sám. Mnohé komunity si vytvorili svoje vlastné školy, v ktorých popri štátom stanovenom minimálnom základe vzdelávajú aj podľa svojich potrieb a predstáv. Mnohé sa špecializujú, keďže vzdelávanie je v prvom rade službou komunity pre svojich členov a aj naopak, predpokladom ďalšieho rozvoja komunitného spoločenstva. Škola je dôležitou inštitúciou vzdelávania a socializácie od raného detstva až po dospelosť. Povinná školská dochádzka sa predĺžila do 18 roku života. Štát poskytuje aj vzdelávacie a rekvalifikačné programy pre dospelých v rámci rozvinutého systému celoživotného vzdelávania. Obsah učiva a vzdelávacie štandardy sú štátom vymedzené a výsledky žiakov sú overované plošným testovaním.

Náš výskum

Dnes takmer polovica ľudí považuje samých seba za ambicióznych, ktorí sa snažia u ostatných zabodovať svojou výnimočnosťou a schopnosťami. Tretina ľudí si myslí, že v budúcnosti bude dôležité presadiť sa a vyniknúť nad ostatnými, avšak polovica ľudí očakáva, že ľudia sa budú musieť naučiť viac prispôsobovať zmenám v spoločnosti. 

Vyše polovice ľudí na Slovensku (51 %) považuje za dôležité mať silné väzby na úzky okruh priateľov a známych. Viac ako polovica ľudí si myslí, že toto bude dôležitá hodnota aj o 25 rokov – mať okolo seba blízkych, na ktorých sa možno vždy obrátiť a spoľahnúť (55 %). 

Takmer každý (až 90 %) považuje vzdelanie za cestu k uplatneniu na trhu práce a takmer 60% ľudí si myslí, že vzdelanie by malo človeku umožniť presadiť sa v konkurencii ostatných. Vzdelávanie by tiež malo deti viesť k lepšej komunikácii s ostatnými – vytvárať si s nimi dobré vzťahy (70 %) a uľahčiť im vzájomnú spoluprácu (73 %).

Iné výskumy

Pre vekovú štruktúru obyvateľstva SR sú typické dva základné rysy – nerovnomernosť a starnutie. Nerovnomernosť je spôsobená predovšetkým výkyvmi v intenzite pôrodnosti v priebehu posledných 100 rokov. Pod starnutie sa podpisuje postupné znižovanie pôrodnosti a zvyšovanie strednej dĺžky života.1

„Rodina sa rozpadne, jej členovia budú flexibilne prichádzať a odchádzať. Bude to čudné.“
- účastníčka workshopu
Šamorín

Prognostici predpovedajú, že počet domácností iba s jednou samostatne žijúcou a hospodáriacou osobou bude v budúcnosti stúpať. Do roku 2030 by sa mal ich celkový podiel na všetkých typoch slovenských domácností zvýšiť zo súčasných 29,5 % na 31,7 %.2 Domácnosti jednotlivcov vznikajú napríklad úmrtím jedného z manželov, rozvodom a čoraz častejšie ich vytvárajú aj slobodní jednotlivci, pričom medzi nimi prevažujú muži do veku 35 rokov.

„Ľudia si budú viac pomáhať, starší budú viac pomáhať mladším. Vrátime sa k viacgeneračnej rodine. Za rodinu bude považované všetko, čo poskytuje útočisko.“
- účastníčka workshopu
Žilina

Európsky výskum hodnôt ukazuje, že pre obyvateľov Slovenska je už od roku 1991 najdôležitejšou hodnotou rodina. Jej dôležitosť uznáva takmer 99% populácie. Priatelia a známi sú podľa európskeho výskumu hodnôt tretím najdôležitejším pilierom šťastia v živote ľudí, popri rodine a práci. Ich dôležitosť oceňuje na Slovensku až 85 % ľudí.

Ochota ľudí vytvárať sociálne siete, združovať sa a solidarizovať s inými sa v priebehu ostatných 20 rokov výraznejšie nezmenila. Ľudia sa najčastejšie organizujú v kultúrnych, hudobných a športových združeniach. Najmenej sa združujú vo verejnoprospešných organizáciách či spolkoch, kde navyše aj podiel členstva kontinuálne klesá. V roku 1991 bolo členom aspoň jednej takejto organizácie 55 % obyvateľov Slovenska, v roku 2009 to bolo už len 26 % ľudí.3

Zaujímavosti

Britskí prognostici predstavili posuny, ktoré budú formovať podobu vzdelávania v priebehu najbližších desiatich rokov. Blízka budúcnosť prinesie zásadné zmeny v prístupe k učivu, k pedagógom, aj ku žiakom. Vzdelávanie bude čoraz viac presahovať hranice školy a učenie bude čoraz menej viazané na triedu a na osobu učiteľa. Vzrastie význam motivácie žiakov, keďže bude rásť priepasť medzi tými, ktorí chcú a vedia a tými, ktorým sa učiť nechce alebo sa im nedarí. Od známkovania sa bude preto prechádzať k priebežnej spätnej väzbe, od tlaku na výkon k podpore, odbornej pomoci a k mentorstvu.4

„Súdržnosť komunít bude spočívať na zdieľaní niektorej z pestrej palety kultúr a subkultúr, vyznávajúcich špecifické spirituality, spôsoby obživy, rodinné modely a podobne. Medzi komunitami budú, samozrejme, aj špecializované „ostrovčeky“, napríklad na vedu a výskum, špeciálnu výrobu. Výnimkou nebudú ani uzavreté sektárske pospolitosti. Psychopatov a sociopatov síce neubudne, ale čo je účinnejšia prevencia, ako prehľadné spoločenstvo a jeho normy?“
- Fedor Gál
sociológ
„Podobu spoločnosti budú určovať ľudia, ktorí budú vpredu a ostatní ich budú len dobiehať.“
účastník workshopu
Rožňava

Fenoménom súčasnosti sa stáva tzv. zdieľaná ekonomika. Ukazuje, že ľudia majú v skutočnosti oveľa viac kapitálu a možností pracovať, než si myslia. Zistilo sa totiž, že vlastnia veľa vecí a sú schopní poskytnúť veľa služieb, ktoré sami nevyužívajú, pričom niekto iný o ne môže mať záujem. Internet ponúka priestor na to, aby sa ponuka stretla s dopytom v najrôznejších segmentoch trhu. Zo zdieľanej ekonomiky ťaží najmä stredná vrstva, ale aj nízkopríjmové domácnosti, ktoré takto získajú šancu privyrobiť si.5

„Absolventi dnes vstupujú do náročného sveta – digitálna revolúcia má stále väčší vplyv na naše hospodárstva a my musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie poskytovalo už od útleho veku potrebné zručnosti. Oblasť vzdelávania však nie je len o trhu práce. Vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní súdržnej a udržateľnej spoločnosti a pri príprave občanov na neznámu budúcnosť. Zabezpečuje, že kultúrne a občianske hodnoty, s ktorými sa stotožňujeme, sa prenesú na budúce generácie.“
Mārīte Seile
lotyšská ministerka školstva a vedy
„Spoločnosť sa rozpadne na extrémy – niektoré deti budú mať materiálne všetko a chýbať im bude iné. A naopak.“
účastníčka workshopu
Nováky

Zdroje

[1] Úrad verejného zdravotníctva SR (2015) Správa o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012 – 2014. Dostupné vo formáte pdf.

[2] Prognostický ústav SAV, Infostat – Výskumné demografické centrum (2014) Prognóza vývoja rodín a domácností na Slovensku do roku 2030. Dostupné vo formáte pdf.

[3] Kusá, Z., Tížik, M. (eds.) (2009) Výskum európskych hodnôt 1991-1998-2008 slovenská a česká spoločnosť. Bratislava: Sociologický ústav SAV.

[4] Institute for the Future (2013) From Educational institutions to Learning Flows. Dostupné vo formáte pdf.

[5] Biel, M., Pavúk, J. (2014) Podeliť sa a zarobiť. In Trend, 16.01.2014. Dostupné vo formáte pdf.Úvod

Späť na úvodný text

Dieťa a detstvo

„Nikto nás nepočúva. To je dobre, že nás počúvate aspoň vy.“
žiačka ZŠ, Rožňava